واچ لیست بنیادی تکنیکال تحلیلگر

واچ لیست بنیادی تکنیکال تحلیلگر

واچ لیست بنیادی فردا را مشاهده نمایید.در صورت تمایل انتشار دهید.این واچ لیست واچ لیست بنیادی و تکنیکال می باشد.#فولاد
#ذوب
#ومعادن
#سیتا
#وغدیر
#شگل